Palabras en chino

 

Las siguientes 300 palabras son las necesarias para el Nuevo HSK nivel 2.

 

1.名词(115

 

1

 

 

 jiā

casa

学校 

 xuéxiào

escuela

饭馆 

 fànguǎn

restaurante

商店 

 shāngdiàn

tienda

医院 

 yīyuàn

hospital

火车站 

 huǒchēzhàn

estación de tren

中国 

 Zhōngguó

China

北京 

 Běijīng

Pekín

公司 

 gōngsī

empresa

机场 

 jīchǎng

aeropuerto

教室 

 jiàoshì

salón de clases

房间 

 fángjiān

cuarto, habitación

 lù

calle, camino

 

2

 

 

 shàng

arriba

 

 xià

abajo

前面 

 qiánmiàn

enfrente

后面 

 hòumiàn

detrás

 lǐ

adentro

左边 

 zuǒbian

a la izquierda

右边 

 yòubian

a la derecha

 

 wài

afuera

旁边 

 pángbiān

al lado

 

3

              

今天 

 jīntiān

hoy

明天 

 míngtiān

mañana

昨天 

 zuótiān

ayer

上午 

 shàngwǔ

A.M., de la mañana

中午 

 zhōngwǔ

mediodía

下午 

 xiàwǔ

P.M., de la tarde

 

 nián

año

 

 yuè

mes

 rì

día

星期 

 xīngqī

semana

 

 diǎn

~ en punto

分钟 

 fēnzhōng

minuto

现在 

 xiànzài

ahora

时候 

 shíhou

cuando

早上 

 zǎoshang

en la mañana

晚上 

 wǎnshang

en la tarde-noche

小时  

 xiǎoshí

hora(s)

时间 

 shíjiān

tiempo

去年 

 qùnián

el año pasado

 

 hào

día

生日 

 shēngrì

cumpleaños

 

4

 

爸爸 

 bàba

papá

妈妈 

 māma

mamá

儿子

 érzi

hijo

女儿 

 nǚ'ér

hija

老师 

 lǎoshī

profesor

学生 

 xuésheng

estudiante

同学 

 tóngxué

compañero

朋友 

 péngyou

amigo

医生 

 yīshēng

médico, doctor

先生 

 xiānsheng

señor

小姐 

 xiǎojiě

señorita

哥哥 

 gēge

hermano mayor

姐姐 

 jiějie

hermana mayor

弟弟

 dìdi

hermano menor

妹妹 

 mèimei

hermana menor

丈夫 

 zhàngfu

marido, esposo

妻子

 qīzi

esposa

孩子

 háizi

niño, hijo

男人 

 nánrén

hombre

女人 

 nǚrén

mujer

服务员 

 fúwùyuán

mesero, asistente

 

5

 

衣服

 yīfu

ropa

 

 shuǐ

agua

 

 cài

verdura

米饭 

 mǐfàn

arroz

水果 

 shuǐguǒ

fruta

苹果 

 píngguǒ

manzana

 

 chá

杯子

 bēizi

taza

 

 qián

dinero

飞机

 fēijī

avión

出租车 

 chūzūchē

taxi

电视 

 diànshì

televisión

电脑 

 diànnǎo

computadora

电影 

 diànyǐng

película

天气 

 tiānqì

clima

 

 māo

gato

 

 gǒu

perro

东西 

 dōngxi

cosa

 

 yú

pescado

羊肉 

 yángròu

carne de cordero

牛奶 

 niúnǎi

leche

鸡蛋 

 jīdàn

huevo

西瓜 

 xīguā

sandía

咖啡 

 kāfēi

café

自行车 

 zìxíngchē

bicicleta

 

 chuán

barco, bote

 

 xuě

nieve

 

 yào

medicina

手机 

 shǒujī

celular (teléfono)

手表 

 shǒubiǎo

reloj pulsera

眼睛 

 yǎnjing

ojo

身体 

 shēntǐ

cuerpo

公共汽车 

 gōnggòngqìchē

autobús

报纸 

 bàozhǐ

periódico

 

6

 

 

 rén

persona

名字 

 míngzi

nombre

 

 shū

libro

汉语 

 Hànyǔ

idioma chino

 zì

carácter, letra

桌子 

 zhuōzi

mesa

椅子

 yǐzi

silla

 

 mén

(plural)

 tí

problema

 

 kè

lección

 

 xìng

apellido

问题 

 wèntí

problema

事情 

 shìqing

asunto

考试 

 kǎoshì

examen

 

 piào

boleto

意思

 yìsi

significado

颜色

 yánsè

color

 

2.动词(78

 

1

 

谢谢 

 xièxie

gracias

不客气

 bú kèqi

de nada

再见 

 zàijiàn

adiós, hasta luego

 

 qǐng

por favor

对不起

 duìbuqǐ

perdón, disculpe

没关系

 méi guānxi

no te preocupes

欢迎 

 huānyíng

bienvenido

 

2

 

 

 shì

ser; estar

 

 yǒu

haber

 

3

 

 

 kàn

ver

 

 tīng

oír

说话 

 shuōhuà

platicar

 

 dú

leer

 

 xiě

escribir

看见 

 kànjiàn

ver

 

 jiào

llamar

 lái

venir

 

 huí

regresar, volver

 

 qù

ir

 

 chī

comer

 

 hē

beber, tomar

睡觉 

 shuìjiào

dormir

打电话

 dǎ diànhuà

llamar por teléfono

 

 zuò

hacer

 

 mǎi

comprar

  

 mài

vender

 

 kāi

abrir

 

 zuò

sentarse

 

 zhù

vivir

学习 

 xuéxí

estudiar

工作

 gōngzuò

trabajar

下雨

 xià yǔ

llover

 

 wèn

preguntar

 

 zǒu

caminar

 

 jìn

entrar

 

 chū

salir

跑步 

 pǎobù

correr

 

 dào

llegar

穿 

 chuān

vestir

 xǐ

lavar

 

 gěi

dar

 

 zhǎo

buscar

 

 dǒng

entender

 

 xiào

reír

回答 

 huídá

contestar

告诉 

 gàosu

avisar

准备 

 zhǔnbèi

preparar

开始 

 kāishǐ

comenzar, empezar

介绍 

 jièshào

presentar

帮助 

 bāngzhù

ayudar

 

 wán

jugar

 

 sòng

enviar

 

 děng

esperar

 

 ràng

dejar, permitir

起床 

 qǐchuáng

levantarse, pararse

唱歌 

 chànggē

cantar

跳舞 

 tiàowǔ

bailar

旅游 

 lǚyóu

viajar

上班 

 shàngbān

ir a trabajar

生病 

 shēngbìng

enfermarse

休息

 xiūxi

descansar

运动 

 yùndòng

ejercitarse

游泳  

 yóuyǒng

nadar

踢足球

 tī zúqiú

jugar futbol

打篮球

dǎlánqiú

jugar basketbol

  

wán

terminar

 

4

 

 ài

amar

喜欢 

 xǐhuan

gustar

 

 xiǎng

extrañar

认识 

 rènshi

conocer

觉得 

 juéde

 

知道 

 zhīdào

saber

希望 

 xīwàng

esperar, desear

 

5

 

 

 huì

poder, saber hacer; futuro

我会做饭

Yo sé hacer de comer

 

 néng

poder

你什么时候能来

¿A qué hora puedes venir?

可以

 kěyǐ

poder

现在你可以走了

Ahora puedes irte

 

 yào

necesitar; querer

我要学游泳

Quiero estudiar natación

可能 

 kěnéng

ser posible

明天可能下雨

Es posible que llueva mañana

 

3.形容词(28

 

 

 hǎo

bueno

 

 dà

grande

 

 xiǎo

pequeño

 

 duō

muchos, varios; mucho

 

 shǎo

pocos; poco

 

 lěng

frío

 

 rè

caliente

高兴 

 gāoxìng

feliz

漂亮 

 piàoliang

hermoso

 

 gāo

alto

 

 hóng

rojo

 

 bái

blanco

 

 hēi

negro

 

 máng

ocupado

 

 kuài

rápido

 

 màn

lento

 

 yuǎn

lejano

 

 jìn

cercano

好吃  

 hǎochī

sabroso

 

 lèi

cansado

 

 cháng

largo

 

 xīn

nuevo

 

 guì

caro

便宜 

 piányi

barato

 

 qíng

despejado

 

 yīn

nublado

 

 cuò

incorrecto, equivocado

快乐  

 kuàilè

felicidades

 

4.代词(19

 

 

 wǒ

yo

 nǐ

 tā

él

 tā

ella

我们 

 wǒmen

nosotros

这(这儿)

 zhè (zhèr)

este; aquí

那(那儿)

 nà (nàr)

ese, aquel; ahí, allá

哪(哪儿)

 nǎ (nǎr)

cuál; dónde

  

 shéi

quién

什么 

 shénme

qué

多少 

 duōshao

cuántos

 jǐ

cuántos

怎么 

 zěnme

cómo

怎么样 

 zěnmeyàng

qué tal está

 

 nín

usted

 

 tā

eso

大家 

 dàjiā

todos

 měi

cada ~

为什么

 wèi shénme

por qué

 

 

 5.数词(15

 

 yī

uno

 

 èr

dos

 

 sān

tres

 sì

cuatro

 

 wǔ

cinco

 

 liù

seis

 

 qī

siete

 

 bā

ocho

 

 jiǔ

nueve

 

 shí

diez

 

 líng

cero

 

 liǎng

dos

 

 bǎi

cien

 

 qiān

mil

第一

 dì-yī

primero

 

6.量词(10

 

 

 gè

(contador general)

 

 suì

~ años (de edad)

 

 běn

(para encuadernados)

 

 xiē

algunos ~

 

 kuài

(para dinero)

 cì

~ vez

公斤 

 gōngjīn

~ kg

 

 yuán

yuan (moneda)

 

 jiàn

(para artículos)

 

 zhāng

(para objetos planos)

 

7.副词(16

 

 

 bù

no

 

 méi

no ~ (pasado)

 

 hěn

muy

 

 tài

demasiado

 

 dōu

todos ~

 

 bié

no (vetativo)

非常 

 fēicháng

extraordinariamente

 

 yě

también

 

 hái

aún, además

 

 zuì

el más ~

 

 zhēn

verdaderamente

正在 

 zhèngzài

ahora mismo

已经 

 yǐjīng

ya

一起

 yìqǐ

juntos

 

 zài

de nuevo, por segunda vez

 jiù

precisamente, justamente

 

8.连词(4

 

 

 hé

y

因为 

 yīnwèi

porque

所以 

 suǒyǐ

por eso

但是 

 dànshì

pero

 

9.介词(6

 

 

 zài

en ~

 

 cóng

desde ~

 

 duì

a ~, para ~

 bǐ

(en comparación)

 

 xiàng

hacia ~

 lí

desde ~

 

10.助词(8

 

 

 de

de

 le

(pasado)

 

 ma

(interrogación)

 

 ne

y (interrogación)

 

 de

(al respecto)

 

 zhe

 (mientras)

 

 guo

 haber ~ alguna vez

 

 ba

 (interrogación)

 

11.叹词(1

 

 wèi

¡ey!