Palabras en chino (vocabulario básico de chino)

Palabras en chino

Las siguientes 300 palabras son las necesarias para el Nuevo HSK nivel 2.

1.名词(115

(1)

 jiā casa
学校  xuéxiào escuela
饭馆  fànguǎn restaurante
商店  shāngdiàn tienda
医院  yīyuàn hospital
火车站  huǒchēzhàn estación de tren
中国  Zhōngguó China
北京  Běijīng Pekín
公司  gōngsī empresa
机场  jīchǎng aeropuerto
教室  jiàoshì salón de clases
房间  fángjiān cuarto, habitación
 lù calle, camino

(2)

 shàng arriba
 xià abajo
前面  qiánmiàn enfrente
后面  hòumiàn detrás
 lǐ adentro
左边  zuǒbian a la izquierda
右边  yòubian a la derecha
 wài afuera
旁边  pángbiān al lado

(3)

              

今天  jīntiān hoy
明天  míngtiān mañana
昨天  zuótiān ayer
上午  shàngwǔ A.M., de la mañana
中午  zhōngwǔ mediodía
下午  xiàwǔ P.M., de la tarde
 nián año
 yuè mes
 rì día
星期  xīngqī semana
 diǎn ~ en punto
分钟  fēnzhōng minuto
现在  xiànzài ahora
时候  shíhou cuando
早上  zǎoshang en la mañana
晚上  wǎnshang en la tarde-noche
小时  xiǎoshí hora(s)
时间  shíjiān tiempo
去年  qùnián el año pasado
 hào día
生日  shēngrì cumpleaños

(4)

爸爸  bàba papá
妈妈  māma mamá
儿子  érzi hijo
女儿  nǚ’ér hija
老师  lǎoshī profesor
学生  xuésheng estudiante
同学  tóngxué compañero
朋友  péngyou amigo
医生  yīshēng médico, doctor
先生  xiānsheng señor
小姐  xiǎojiě señorita
哥哥  gēge hermano mayor
姐姐  jiějie hermana mayor
弟弟  dìdi hermano menor
妹妹  mèimei hermana menor
丈夫  zhàngfu marido, esposo
妻子  qīzi esposa
孩子  háizi niño, hijo
男人  nánrén hombre
女人  nǚrén mujer
服务员  fúwùyuán mesero, asistente

(5)

衣服  yīfu ropa
 shuǐ agua
 cài verdura
米饭  mǐfàn arroz
水果  shuǐguǒ fruta
苹果  píngguǒ manzana
 chá
杯子  bēizi taza
 qián dinero
飞机  fēijī avión
出租车  chūzūchē taxi
电视  diànshì televisión
电脑  diànnǎo computadora
电影  diànyǐng película
天气  tiānqì clima
 māo gato
 gǒu perro
东西  dōngxi cosa
 yú pescado
羊肉  yángròu carne de cordero
牛奶  niúnǎi leche
鸡蛋  jīdàn huevo
西瓜  xīguā sandía
咖啡  kāfēi café
自行车  zìxíngchē bicicleta
 chuán barco, bote
 xuě nieve
 yào medicina
手机  shǒujī celular (teléfono)
手表  shǒubiǎo reloj pulsera
眼睛  yǎnjing ojo
身体  shēntǐ cuerpo
公共汽车  gōnggòngqìchē autobús
报纸  bàozhǐ periódico

(6)

 rén persona
名字  míngzi nombre
 shū libro
汉语  Hànyǔ idioma chino
 zì carácter, letra
桌子  zhuōzi mesa
椅子  yǐzi silla
 mén (plural)
 tí problema
 kè lección
 xìng apellido
问题  wèntí problema
事情  shìqing asunto
考试  kǎoshì examen
 piào boleto
意思  yìsi significado
颜色  yánsè color

2.动词(78

(1)

谢谢  xièxie gracias
不客气  bú kèqi de nada
再见  zàijiàn adiós, hasta luego
 qǐng por favor
对不起  duìbuqǐ perdón, disculpe
没关系  méi guānxi no te preocupes
欢迎  huānyíng bienvenido

(2)

 shì ser; estar
 yǒu haber

(3)

 kàn ver
 tīng oír
说话  shuōhuà platicar
 dú leer
 xiě escribir
看见  kànjiàn ver
 jiào llamar
 lái venir
 huí regresar, volver
 qù ir
 chī comer
 hē beber, tomar
睡觉  shuìjiào dormir
打电话  dǎ diànhuà llamar por teléfono
 zuò hacer
 mǎi comprar
 mài vender
 kāi abrir
 zuò sentarse
 zhù vivir
学习  xuéxí estudiar
工作  gōngzuò trabajar
下雨  xià yǔ llover
 wèn preguntar
 zǒu caminar
 jìn entrar
 chū salir
跑步  pǎobù correr
 dào llegar
穿  chuān vestir
 xǐ lavar
 gěi dar
 zhǎo buscar
 dǒng entender
 xiào reír
回答  huídá contestar
告诉  gàosu avisar
准备  zhǔnbèi preparar
开始  kāishǐ comenzar, empezar
介绍  jièshào presentar
帮助  bāngzhù ayudar
 wán jugar
 sòng enviar
 děng esperar
 ràng dejar, permitir
起床  qǐchuáng levantarse, pararse
唱歌  chànggē cantar
跳舞  tiàowǔ bailar
旅游  lǚyóu viajar
上班  shàngbān ir a trabajar
生病  shēngbìng enfermarse
休息  xiūxi descansar
运动  yùndòng ejercitarse
游泳  yóuyǒng nadar
踢足球  tī zúqiú jugar futbol
打篮球 dǎlánqiú jugar basketbol
wán terminar

(4)

 ài amar
喜欢  xǐhuan gustar
 xiǎng extrañar
认识  rènshi conocer
觉得  juéde
知道  zhīdào saber
希望  xīwàng esperar, desear

(5)

 huì poder, saber hacer; futuro 我会做饭 Yo sé hacer de comer
 néng poder 你什么时候能来 ¿A qué hora puedes venir?
可以  kěyǐ poder 现在你可以走了 Ahora puedes irte
 yào necesitar; querer 我要学游泳 Quiero estudiar natación
可能  kěnéng ser posible 明天可能下雨 Es posible que llueva mañana

3.形容词(28

 hǎo bueno
 dà grande
 xiǎo pequeño
 duō muchos, varios; mucho
 shǎo pocos; poco
 lěng frío
 rè caliente
高兴  gāoxìng feliz
漂亮  piàoliang hermoso
 gāo alto
 hóng rojo
 bái blanco
 hēi negro
 máng ocupado
 kuài rápido
 màn lento
 yuǎn lejano
 jìn cercano
好吃  hǎochī sabroso
 lèi cansado
 cháng largo
 xīn nuevo
 guì caro
便宜  piányi barato
 qíng despejado
 yīn nublado
 cuò incorrecto, equivocado
快乐  kuàilè felicidades

4.代词(19

 wǒ yo
 nǐ
 tā él
 tā ella
我们  wǒmen nosotros
这(这儿)  zhè (zhèr) este; aquí
那(那儿)  nà (nàr) ese, aquel; ahí, allá
哪(哪儿)  nǎ (nǎr) cuál; dónde
 shéi quién
什么  shénme qué
多少  duōshao cuántos
 jǐ cuántos
怎么  zěnme cómo
怎么样  zěnmeyàng qué tal está
 nín usted
 tā eso
大家  dàjiā todos
 měi cada ~
为什么  wèi shénme por qué

 5.数词(15

 yī uno
 èr dos
 sān tres
 sì cuatro
 wǔ cinco
 liù seis
 qī siete
 bā ocho
 jiǔ nueve
 shí diez
 líng cero
 liǎng dos
 bǎi cien
 qiān mil
第一  dì-yī primero

6.量词(10

 gè (contador general)
 suì ~ años (de edad)
 běn (para encuadernados)
 xiē algunos ~
 kuài (para dinero)
 cì ~ vez
公斤  gōngjīn ~ kg
 yuán yuan (moneda)
 jiàn (para artículos)
 zhāng (para objetos planos)

7.副词(16

 bù no
 méi no ~ (pasado)
 hěn muy
 tài demasiado
 dōu todos ~
 bié no (vetativo)
非常  fēicháng extraordinariamente
 yě también
 hái aún, además
 zuì el más ~
 zhēn verdaderamente
正在  zhèngzài ahora mismo
已经  yǐjīng ya
一起  yìqǐ juntos
 zài de nuevo, por segunda vez
 jiù precisamente, justamente

8.连词(4

 hé y
因为  yīnwèi porque
所以  suǒyǐ por eso
但是  dànshì pero

9.介词(6

 zài en ~
 cóng desde ~
 duì a ~, para ~
 bǐ (en comparación)
 xiàng hacia ~
 lí desde ~

10.助词(8

 de de
 le (pasado)
 ma (interrogación)
 ne y (interrogación)
 de (al respecto)
 zhe  (mientras)
 guo  haber ~ alguna vez
 ba  (interrogación)

11.叹词(1

 wèi ¡ey!